❤ Inauguration Guingette- Jeudi 25 avril ❤

Verkoopvoorwaarden


Algemene verkoopvoorwaarden van Manice

1. BESCHRIJVING

1.1 Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna de "AV") bepalen de rechten en plichten van de partijen in verband met de verkoop van producten (hierna de "producten"), via de website www.manice.be (hierna als de "site"). Deze algemene voorwaarden regelen elke verkoop van producten op de site.

1.2 De AV zijn gesloten tussen enerzijds Manice, ingeschreven bij de Banque Carrefour des Entreprises de Belgique onder het nummer 0810.632.463 (BTW BE0810632463) met maatschappelijke zetel te 53A, Chaussée de Charleroi 1360 Thorembais-Saint-Trond ( Tel: +32 81346562), hierna de "verkoper" genoemd en anderzijds de persoon die de site wil raadplegen en er een aankoop wil doen, hierna de "koper" genoemd. Koper en verkoper worden hierna gezamenlijk aangeduid als “partijen”. De partijen komen overeen dat hun relaties uitsluitend worden beheerst door de AV, met uitsluiting van eventuele voorwaarden die eerder op de site beschikbaar waren.

1.3 Elke bestelling van een product dat op de site wordt aangeboden (hierna de "bestelling") veronderstelt de voorafgaande raadpleging en uitdrukkelijke aanvaarding van de AV door de koper, zonder dat deze aanvaarding echter afhankelijk wordt gesteld van een handgeschreven handtekening van de kant van de koper. In overeenstemming met de bepalingen van de wet van 9 juli 2001 tot vaststelling van bepaalde regels met betrekking tot het wettelijk kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, wordt eraan herinnerd dat de validatie van de bestelbon een elektronische handtekening vormt die tussen de partijen, dezelfde waarde dan een handgeschreven handtekening en is het bewijs van de volledigheid van de bestelling en van de betaling van de verschuldigde bedragen ter uitvoering van de genoemde bestelling.

1.4 De AV hebben alleen betrekking op kopers, niet-handelende natuurlijke personen. De koper die een product op de site wenst te kopen, verklaart volledig handelingsbekwaam te zijn. Elke wilsonbekwame persoon in de zin van artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek kan op geen enkele wijze aankopen doen op de site, of moet dit doen via en onder de verantwoordelijkheid van zijn wettelijke vertegenwoordiger. Deze wettelijke vertegenwoordiger is verplicht om te voldoen aan de algemene voorwaarden.

2. PRODUCTEN IN DE VERKOOP

2.1 De te koop aangeboden producten zijn die welke op de site verschijnen, met een beschrijving van hun essentiële kenmerken, op de dag en het exacte moment waarop de koper de site raadpleegt, en binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. De verkoper zet alle redelijke middelen in om de beschikbaarheid van producten in realtime op de site weer te geven, maar kan niet verantwoordelijk worden gehouden als een product niet langer beschikbaar is om de bestelling van de koper te honoreren. In geval van onbeschikbaarheid van een van de bestelde producten, wordt de koper hiervan op de hoogte gebracht en heeft hij de mogelijkheid om zijn bestelling te wijzigen of te annuleren, in welk geval hij het bedrag van zijn bestelling zal worden terugbetaald als hij al de betaling gedaan.

2.2 De foto's, teksten en andere beschrijvende elementen die de producten illustreren vallen niet onder het contractuele veld. Indien deze foto's en/of teksten een onjuist karakter zouden hebben, kan de verkoper hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Laatstgenoemde verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om fouten of omissies zo snel mogelijk na kennisneming ervan te corrigeren.

3. VERKOOPPRIJZEN VAN GETOONDE PRODUCTEN

3.1 De prijs van elk product wordt op de site weergegeven (hierna de "aankoopprijs") in euro's en inclusief btw. Deze prijs is geldig in de landen waarvoor levering op de site mogelijk is, en omvat niet de voorbereidings- en leveringskosten, eveneens ten laste van de koper, noch de aftrek van enige korting of waardebon die aan de koper persoonlijk is toegekend. De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, maar de producten worden gefactureerd op basis van de aankoopprijs die van kracht is op het moment van de validatie van zijn bestelling en onder voorbehoud van beschikbaarheid.

3.2 Bij de bestelling komen de kopers overeen om naast de aankoopprijs van de bestelde producten ook de voorbereidings- en leveringskosten (hierna de "kosten") te betalen. Deze kosten zijn afhankelijk van het type en de hoeveelheid bestelde producten en de gekozen leveringsmethode en zijn inclusief btw. De koper kan het bedrag van deze kosten op de site raadplegen door zijn "Winkelmandje" te raadplegen, waar een berekening wordt weergegeven van het totale bedrag dat overeenkomt met de aankoopprijs van de producten en de kosten. De verkoper behoudt zich het recht voor om het bedrag van de kosten op elk moment te wijzigen, maar de kosten zullen worden gefactureerd op basis van de tarieven die van kracht zijn op het moment van de validatie van de bestelling en onder voorbehoud van beschikbaarheid. Deze kosten blijven verschuldigd en worden niet terugbetaald indien de koper de bestelling geheel of gedeeltelijk retourneert onder zijn herroepingsrecht.

3.3 Producten worden alleen geleverd aan landen waarvoor de site levering autoriseert. Kopers die in een van de geautoriseerde landen willen worden afgeleverd, maar op een eiland van deze landen, worden een bezorgtoeslag in rekening gebracht. Elk onjuist afleveradres is de verantwoordelijkheid van de koper en kan leiden tot extra kosten. De aangegeven leveringstermijnen zijn niet bindend maar worden louter ter informatie gegeven. Geen enkele vertraging in de levering kan aanleiding geven tot annulering van de bestelling of tot betaling van een schadevergoeding ten voordele van de koper. De verkoper heeft het recht om deelleveringen te doen. In geval van niet-levering van de goederen zullen alle door de koper betaalde bedragen worden terugbetaald zonder rente of enige andere vorm van vergoeding.

4. BESTELLINGEN

4.1 Om een ​​bestelling te plaatsen, moet de koper het bestelformulier invullen dat hem ter beschikking wordt gesteld op de site, waarop hij met name de informatie moet vermelden die nodig is voor zijn identificatie en in het bijzonder zijn naam, voornaam en leveringsadres. De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van het meedelen van foutieve informatie. Na het invullen van het bestelformulier wordt de koper uitgenodigd om het bestelproces af te sluiten door te klikken op "Mijn bestelling valideren", waarmee de koper verklaart al deze AV volledig en zonder voorbehoud te aanvaarden, zijn bestelling definitief valideert en zich ertoe verbindt het volledige bedrag te betalen verschuldigde bedrag, zijnde de koopprijs, vermeerderd met kosten en verminderd met eventuele aankoopbonnen.

4.2 De verkoper zal elke bestelling bevestigen door een e-mail te sturen naar de koper op het e-mailadres dat de koper tijdens zijn aansluiting heeft opgegeven (hierna de "bestellingsbevestiging"). Deze orderbevestiging vermeldt met name de datum van de bestelling, het bestelde product, de aankoopprijs plus kosten en de leveringsvoorwaarden. De door de verkoper geregistreerde gegevens, evenals de orderbevestiging, vormen het bewijs van de contractuele relaties tussen de partijen.

4.3 De verkoper behoudt zich het recht voor om elke bestelling of elke levering te weigeren of te annuleren in geval van een bestaand geschil met de koper, gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een eerdere bestelling of weigering om betaling met creditcard van bankinstellingen te autoriseren. In dit geval kan de verantwoordelijkheid van de verkoper in geen geval worden ingeschakeld.

5. BETALING

5.1 De betaling van aankopen gebeurt met een kredietkaart zoals Visa of Mastercard en met bankkaarten zoals “Maestro” en “Bancontact - Mistercash”. Bij het valideren van de bestelling geeft de gebruiker de naam op die op zijn krediet- of bankkaart staat, het kaartnummer, de vervaldatum (en het controlenummer in het geval van een Visa en/of Mastercard). Sommige uitgevende bankorganisaties kunnen een extra handtekening van het digipass-type vereisen. De geldigheid van de betaling wordt al dan niet bevestigd na verificatie door de uitgevende bank. Als de betaling is bevestigd, vindt de domiciliëring plaats, na de facturering van de bestelling, volgens de voorwaarden die zijn overeengekomen met de bank die de kaart heeft uitgegeven.

5.2 Het (de) bestelde product(en) blijft/blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de aankoopprijs en de kosten vermeld op het moment van de bestelling.

6. LEVERINGEN

6.1 Levering geschiedt door verkoper.

6.2 De bestelling wordt thuisbezorgd of op het door de gebruiker opgegeven adres. Bestellingen worden afgehandeld door Bpost in België en Bpost International voor andere landen.

6.3 Bij levering wordt aan de gebruiker een verkoopfactuur overhandigd.

6.4 Voor een levering in België zal de verkoper alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de bestelling binnen de 5 werkdagen na validatie van de bestelling en ontvangst van betaling naar het leveringsadres wordt verzonden. De bezorger zal zich op werkdagen tussen 8.00 uur en 18.00 uur op dit adres aanbieden en het/de pakket(ten) afleveren bij de bestemmeling of bij elke andere persoon die aanwezig is op het aangegeven adres. Bij afwezigheid wordt een bericht achtergelaten op het afleveradres. Het is dan aan de gebruiker om contact op te nemen met de bezorger om ofwel een nieuwe bezorgdatum af te spreken op hetzelfde adres, ofwel een nieuwe bezorgdatum op een nieuw adres, ofwel af te halen op het postkantoor op naderhand. Als dit niet gebeurt binnen 15 dagen na de kennisgeving van de bezorger of als de gebruiker afwezig is tijdens de nieuwe levering, wordt de bestelling automatisch teruggestuurd naar de verkoper, die contact opneemt met de gebruiker om een ​​nieuwe levering van de bestelling te plannen . In dit geval kunnen extra leveringskosten aan de gebruiker in rekening worden gebracht.

6.5 Voor een levering buiten België zal de verkoper alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de bestelling binnen de 15 dagen na de validatie van de bestelling wordt geleverd. De leveringsvoorwaarden zijn specifiek voor de postdiensten van het betrokken land.

6.6 De aangegeven levertijd is slechts indicatief. Het gebrek aan respect zal geen recht op schadevergoeding in hoofde van de gebruiker doen ontstaan.

6.7 De risico-overgang op de gebruiker vindt plaats op het moment dat de bestelde producten aan de bezorger ter beschikking worden gesteld. Het bewijs van deze bepaling zal worden geleverd door het controlesysteem dat door de bezorger wordt gebruikt.

6.8 Het is aan de gebruiker om de zendingen bij aankomst te controleren en eventuele voorbehoud en klachten te maken die gerechtvaardigd lijken, of zelfs om het pakket te weigeren als het waarschijnlijk is geopend of als het duidelijke tekenen van bederf vertoont. Indien er klachten zijn na ontvangst van de bestelling, is het verplicht om een ​​e-mail te sturen naar info@manice.be, met als onderwerp “Klacht levering”, met ondersteunende foto’s, dit alles binnen de 48 uur na ontvangst van de bestelling.

7. HERROEPING EN RETOURVOORWAARDEN

7.1 Indien het (de) op de site aangekochte product(en) de gebruiker niet bevallen, beschikt deze over een termijn van veertien (14) kalenderdagen, ingaande op de dag na de dag van levering, om zonder boete en zonder opgave van redenen af ​​te zien van de aankoop, volgens het wetboek van economisch recht.

Binnen deze termijn moet de gebruiker de verkoper als volgt op de hoogte stellen van zijn voornemen om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht:

  • Stuur een mailtje naar info@manice.be

  • Vermeld de voor- en achternaam van de koper

  • Geef een gedetailleerde omschrijving van het/de geleverde artikel(en).

7.2 De terugzending naar de verkoper zal, tenzij anders aangegeven aan de gebruiker, plaatsvinden op het volgende adres, met elk transportmiddel gekozen door de gebruiker, die het verzendbewijs moet bewaren.

  • Manice Chaussée de Charleroi 53A - 1360 Thorembais-Saint-Trond

7.3 Alle kosten en risico's verbonden aan het verzenden of retourneren van de artikelen zijn voor rekening van de gebruiker. Manice laat je ook toe om artikelen handmatig terug te brengen (om verzendkosten te vermijden) naar onze winkel in Thorembais.

7.4 In geval van gebruik van zijn herroepingsrecht door de gebruiker binnen de voornoemde periode en de teruggave van de producten uiterlijk veertien (14) dagen na de mededeling van zijn beslissing tot herroeping volgens de modaliteiten overeengekomen in de voorgaande paragrafen, de verkoper verbindt zich ertoe de aankoopprijs, voor zover reeds betaald, aan de gebruiker terug te betalen uiterlijk bij ontvangst van het/de product(en) door de verkoper.

7.6 In geval van terugbetaling van geretourneerde producten, zal de verkoper de creditcard die is gebruikt voor de betaling van genoemde producten crediteren met een bedrag dat gelijk is aan de aankoopprijs daarvan, verminderd met het bedrag van de voucher(s). volgorde. De terugbetaling aan de gebruiker vindt plaats volgens de voorwaarden die zijn overeengekomen met de bank die de kaart heeft uitgegeven.

7.7 De gebruiker kan geen gebruik maken van zijn herroepingsrecht en/of ruilingsrecht indien de geleverde product(en) duidelijk het voorwerp is (zijn) van duurzaam gebruik, is (zijn) beschadigd, is (zijn) verdwenen onderdelen, kledingstuk(ken) waarvan het label(en) is (zijn) verwijderd.

7.8 Het (de) product(en) moet(en) absoluut correct en beschermd worden teruggestuurd, in de originele verpakking, in perfecte staat voor wederverkoop (onbeschadigd, beschadigd of bevuild door de klant), vergezeld van eventuele accessoires, gebruiksaanwijzing, label(s) van het kledingstuk(ken), enz. op onderstaand adres. Anders kunnen ze niet worden teruggenomen of geruild.

7.9 Het (de) product(en) waarvan geen bijgevoegd element het mogelijk maakt om de afzender te identificeren (retournummer, bestelnummer, achternaam, voornaam, adres), kan niet worden teruggenomen of geruild. Het (de) geretourneerde product(en) die niet door de verkoper kunnen worden teruggenomen, worden ter beschikking van de gebruiker gehouden bij de verkoper. De gebruiker blijft verplicht de prijs te betalen. In geval van abnormale of onrechtmatige retourzendingen behoudt de verkoper zich het recht voor om een ​​volgende bestelling te weigeren.

7.10 Artikelen die zijn gekocht tijdens uitverkoopperiodes of tijdens uitzonderlijke uitverkopen (uitverkopen, privéverkopen, VIP-verkopen, flash-verkopen) of voorzien zijn van een actiecode of een actie-aanbieding, kunnen niet worden terugbetaald, maar kunnen worden geretourneerd in ruil voor een waardebon.

8.1 De verkoper verzamelt persoonsgegevens van de kopers, die hem op de site of per e-mail worden meegedeeld. Hij verbindt zich ertoe deze gegevens niet aan derden mee te delen. Deze zijn vertrouwelijk. Ze zullen enkel door haar interne diensten gebruikt worden voor de verwerking van bestellingen, met als doel de communicatie te versterken en te personaliseren, met name via informatiebrieven/e-mails alsook in het kader van de personalisatie van de site volgens de waargenomen voorkeuren van de kopers , of voor het bewaken van de solvabiliteit.

8.2 Verkoper verkoopt, verhandelt of verhuurt derhalve geen informatie betreffende kopers aan derden. In geval van overdracht of gebruik door derden van persoonsgegevens, verbindt de verkoper zich ertoe de koper hiervan vooraf op de hoogte te stellen, zodat hij zijn recht van verzet kan uitoefenen. De verkoper kan ook geconsolideerde statistieken met betrekking tot zijn kopers, verkopen, handelspatronen en site-informatie verstrekken aan vertrouwde derde partijen, maar deze statistieken zullen geen persoonlijke gegevens bevatten. Dit artikel kan echter niet in de weg staan ​​aan de verkoop of overdracht van activiteiten aan een derde.

9. AANSPRAKELIJKHEID

9.1 De verkoper gaat alleen middelenverbintenissen aan, voor alle stadia van toegang tot de site, van bestelling tot levering of daaropvolgende diensten. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig ongemak of enige schade die inherent is aan het gebruik van het internetnetwerk, met name een onderbreking van de dienstverlening, een externe indringing of de aanwezigheid van computervirussen, of enige gebeurtenis die als overmacht kan worden gekwalificeerd. In elk geval mag de aansprakelijkheid van de verkoper onder deze AV niet hoger zijn dan een bedrag dat gelijk is aan de bedragen die zijn betaald of moeten worden betaald tijdens de transactie die aanleiding gaf tot de genoemde aansprakelijkheid, ongeacht de oorzaak of vorm van de betreffende actie.

9.2 De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gevallen van overmacht zoals een vertraging in de uitvoering of voor de niet-uitvoering van zijn verbintenissen wegens gebeurtenissen buiten zijn normale controle, met inbegrip van productieonderbrekingen, bevoorradingsmoeilijkheden of tekorten aan grondstoffen, arbeidskrachten , energie of transport, of vertragingen in transport, stakingen, uitsluitingen, arbeidsonderbrekingen of andere collectieve arbeidsconflicten die haar of haar leveranciers treffen, zelfs als deze gebeurtenissen te voorzien waren.

10. INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle elementen van de site, zowel visueel als geluid, inclusief de onderliggende technologie, zijn beschermd door auteursrechten, handelsmerken of patenten en meer in het algemeen door intellectuele eigendom en door de wet op de databank. Ze zijn het exclusieve eigendom van de verkoper. De koper die een persoonlijke internetsite heeft en die voor persoonlijk gebruik op zijn eigen site een eenvoudige link wil plaatsen die rechtstreeks naar de site leidt, moet toestemming vragen aan de verkoper. In dat geval is er geen sprake van een impliciete aansluitingsovereenkomst. Aan de andere kant is elke hypertekstlink die naar de site verwijst en gebruik maakt van de techniek van framing of in-line of deep links ten strengste verboden. In elk geval moet elke link, zelfs stilzwijgend geautoriseerd, op verzoek van de verkoper worden verwijderd.

11. CONTACT MET DE VERKOPER

Bij vragen over zijn aankoop heeft de koper de mogelijkheid om contact op te nemen met de verkoper door een e-mail te sturen naar info@manice.be.
De verkoper verbindt zich ertoe zo snel mogelijk op het verzoek van de koper te reageren.

12. NIETIGHEID EN VOLLEDIGHEID

Indien een of meer bepalingen van de AV ongeldig worden verklaard of als zodanig worden verklaard krachtens een wet, een verordening of na een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, behouden de overige bepalingen hun volledige kracht en reikwijdte. De CG en het besteloverzicht dat naar de koper wordt gestuurd, vormen een contractueel geheel en vormen de volledige contractuele relatie tussen de partijen. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze documenten, prevaleert de CG.

13. GELDIGHEID VAN HET CGV VOORGESTELD

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing gedurende de gehele duur van de online diensten die door de verkoper worden aangeboden.

14. BEWIJS

De geautomatiseerde registers, bewaard in de computersystemen van de verkoper en zijn partners onder redelijke veiligheidsvoorwaarden, zullen worden beschouwd als bewijs van de communicaties, bestellingen en betalingen tussen de partijen. De partijen aanvaarden in het kader van hun relaties het principe van elektronisch bewijs (bijvoorbeeld: e-mail, back-ups, enz.).

15. WIJZIGINGEN

De verkoper behoudt zich het recht voor om de AV te wijzigen en zal de nieuwe versie via de site aan de kopers meedelen.

16. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Deze AV zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van een geschil zal vóór elke gerechtelijke procedure naar een minnelijke schikking worden gezocht. Bij gebreke van een minnelijke schikking zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Nijvel bevoegd.


Net Orders Checkout

Item Price Qty Total
Subtotal €0,00
Shipping
Total

Shipping Address

Shipping Methods